0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

STARTER - Twój program w NCBR

STARTER to on-linowe narzędzie NCBR, które umożliwia zgłoszenie inicjatywy programowej. Portfolio programów Centrum corocznie ewoluuje - dlatego zgłaszając pomysł stajesz się kreatorem innowacji w Polsce.

Jeśli Twoja instytucja/firma ma pomysł na program B+R, który powinien zostać zainicjowany w NCBR, wypełnij formularz.

Czekamy na propozycje!

 Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Pana, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej „NCBR") z siedzibą: Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;
 2. z inspektorem ochrony danych (IOD) można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ncbr.gov.pl;
 3. dane osobowe są przetwarzane w celu zgłoszenia oraz oceny pomysłu na nowy program w NCBR, a także ewentualnego kontaktu z pomysłodawcą;
 4. dane osobowe są przetwarzane z uwagi na zgłoszenie wskazane powyżej a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a NCBR jest umocowane do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1770 z późn. zm.) i określonych tamże zadań NCBR) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2010 r. poz. 1200);
 5. dane osobowe będą przetwarzane w okresie oceny pomysłu na nowy program NCBR, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 6. podanie danych osobowych było warunkiem zgłoszenia pomysłu na nowy program;
 7. odbiorcami danych osobowych mogą być Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;
 8. przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
 9. przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 11. Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
LimeSurvey Survey Software